Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Bureau Be-teken-is 2019 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten georganiseerd door Bureau Be-teken-is.

Artikel 1 Inleidende bepaling. In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis : Bureau Be-teken-is: Bureau Be-teken-is, gevestigd te Veghel, Rembrandtlaan 40, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer: 55881009. Les/workshop/training overeenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een les/workshop/training van Bureau Be-teken-is .Hierdoor verbindt Bureau Be-teken-is zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Bureau Be-teken-is aangeboden en door hen georganiseerde les/workshop/training. Participant: De partij met wie Bureau Be-teken-is een overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Bureau Be-teken-is. De participant, die een les/workshop/training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling. Betaling geschiedt voordat de les/workshop/training begint. (middels bankoverschrijving of contant). Wil je graag een factuur dan dient 50% van totaalbedrag 2 weken voor aanvang van workshop/training voldaan te worden. Het overige bedrag wordt binnen 2 weken na de workshop voldaan. Btw wordt altijd doorberekend en vind je terug op de factuur. Voor de lessen werk ik met strippenkaarten. Deze zijn onbeperkt geldig. Bij niet afmelden van een les, tot 12 uur van te voren, wordt de les in rekening gebracht. Een les die minimaal 12 uur van tevoren wordt afgezegd wordt niet in rekening gebracht. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen Bureau Be-teken-is heeft het recht de les/workshop/training overeenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de les/workshop/training het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal participanten van de les/workshop/training. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Bureau Be-teken-is zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Bureau Be-teken-is aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Bureau Be-teken-is kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Bureau Be-teken-is. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid. Bureau Be-teken-is aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de les/workshop/training. Als de les/workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Bureau Be-teken-is. Eventuele schade wordt door Bureau Be-teken-is vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Bureau Be-teken-is is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp/medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat: - De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant. - De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en/of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de les/workshop/training is betrokken. - De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de les/workshop/training organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de les/workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Bureau Be-teken-is zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Bureau Be-teken-is aansprakelijk is voor derving van les/workshop/training genot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de les/workshop/training som.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant. De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les/workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Bureau Be-teken-is van de les/workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant. 


Artikel 7 Annulering. Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte les/workshop/training/therapie moet annuleren. A) Annulering is kosteloos tot 7 dagen voor de workshop/training. Na deze 7 dagen brengt Bureau Be-teken-is 100% van het cursusbedrag in rekening. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Bureau Be-teken-is voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/training B) Bij therapie geldt dat je tot 24 uur van tevoren kosteloos kan annuleren. In alle andere gevallen zal gereserveerde tijd doorberekend worden. 

Artikel 8 Klachtenbehandeling. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Bureau Be-teken-is, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de les/workshop/cursus/therapie schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Bureau Be-teken-is. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Maaike Simons Januari 2019